ABONELİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - TANIMLAR
TRAFİK SAYFASI EĞİTİM:
Ünvan : Nurettin Uysal
Adres :
Telefon :
İnternet sayfası: www.trafiksayfasi.com
E-posta : trafiksayfasi@gmail.com
ABONE:
Fikri ve sınai mülkiyet hakları TRAFİK SAYFASI EĞİTİM' e ait eğitim destek içeriklerini
kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler.
Ad Soyad :
Adres :
Telefon :
E-posta :
Bundan sonra ABONE olarak anılacaktır.
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, ABONE’nin www.trafiksayfasi.com' a ait eğitim destek içeriklerinin
yer aldığı online internet sitesine (www.trafiksayfasi.com) elektronik ortamda yaptığı abonelik
başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak
yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3 - ABONELİK KAPSAMI
www.trafiksayfasi.com aboneliği, TRAFİK SAYFASI EĞİTİM' in fikri ve sınai mülkiyeti hakkına
sahip olduğu, Sürücü Kurslarında öğretilen veya yetiştirilen sürücü adaylarının daha güvenli bir
sürücü olmaları için hazırlanmış sürüş teknik ve bilgilerine ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı
haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, ABONE tarafından seçilmiş olan erişim paketinin sağladığı
kullanma biçimi ile sınırlıdır.
MADDE 4 - ABONELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER
ABONE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;
Elektronik kitaplar,
Eğitim videoları,
Görsel canlandırmalı ve sesli konu anlatımları,
Etkileşimli ve Eğlenceli karikatürler,
Frenleme Mesafesi Similatörü,
Konu tarama testleri, tema-ünite sınavları,
Çoktan Seçmeli Test,
Tehlike Algılama Resim Testi,
Tehlike Algılama Video Testi ,
Ölçme değerlendirme ve raporlama bölümleri yer almaktadır.
MADDE 5 - ABONELİK SÜRESİ
www.trafiksayfasi.com ucretsiz kullanim süresi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren 6(Alti)
aydır. ABONE, her 6 (Alti) ayda bi ucretsiz kullanim süresi yenilemek zorundadir.
MADDE 6 – ABONELİK ÜCRETİ
www.trafiksayfasi.com 6 aylık abonelik ücretsizdir.
MADDE 8 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1. ABONE, www.trafiksayfasi.com internet sitesine abone olurken verdiği bilgilerin gerçeği
yansıttığını, Www.trafiksayfasi.com bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının
doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt
eder.
8.2. ABONE, siteye girerken “kullanıcı adı” ve abone olurken oluşturduğu “şifre”sini
kullanmalıdır. ABONE, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ABONE’nin söz konusu
şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin
sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz.
Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ABONE’ye aittir. www.trafiksayfasi.com'in ABONEnin
söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.
8.3. ABONE, www.trafiksayfasi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,
genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı, başkalarını/üyeleri rahatsız ve taciz edici şekilde,
yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde
kullanamaz, içerik veya mesaj gönderemez. Ayrıca, ABONE başkalarının hizmetleri
kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Böyle
durumlarda her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk ABONE’ye/üyeye aittir.
8.4. Www.trafiksayfasi.com almış olduğu tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen, abone
verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve abone yazılım ve verilerine gelebilecek
zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Abone, www.trafiksayfasi.com internet sitesinin
kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar
yüzünden Www.trafiksayfasi.com’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
5. www.trafiksayfasi.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan
herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya ilgili mevzuatlar uyarınca kayıtlı
kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
5.1. Www.trafiksayfasi.com, abonelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön
ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal
edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde
tüm ABONE’ler bakımından hüküm ifade edecektir.
5.2. Www.trafiksayfasi.com, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her
türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde
sorumlu olmayacaktır. Www.trafiksayfasi.com, bu sözleşme konusu hizmetlerin ABONE’ye
sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir
veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya
yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye
uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi
hallerde www.trafiksayfasi.com'in sorumluluğu doğmayacaktır.
5.3. Www.trafiksayfasi.com, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında
Yönetmelik madde 6/2 çerçevesinde ve işbu abonelik sözleşmesi uyarınca ABONE’lerinin
kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına
bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir.
5.4. Taraflar, www.trafiksayfasi.com’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin
ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas
alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan
eder.
5.5. ABONE, www.trafiksayfasi.com internet sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin,
bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının
Nurettin Uysal www.trafiksayfasi.com'e ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer
alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve
hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini,
uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik
uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul
etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere
başlanacağını kabul eder.
MADDE 6 – GİZLİLİK
6.1. Veri sorumlusu olarak Www.trafiksayfasi.com kişisel verilerinizi ilgili mevzuatlarda
öngörülen kapsamlarda; sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi
ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla www.trafiksayfasi.com ’in ilgili birimleri ile paylaşmakta;
yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar
çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin
sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli
avantajların sağlanıp sunulabilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri
hizmetlerin hayata geçirilebilmesi, bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi ve ayrıca izin vermeniz
halinde satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.
6.2. Www.trafiksayfasi.com , ABONE’ye ait olan kişisel verilerden ABONE’nin adı ve soyadı
ile elektronik posta ve cep telefonu bilgilerini, ziyaretine ilişkin bilgilerini (IP adresi gibi) üyelik
sırasında, iletişim bilgilerinizi ve iletişim içeriğiniz tarafımıza iletişim numaramız veya
adreslerimizden ulaşmanız halinde elde edilmekte ve işlenmektedir. Aynı
zamanda Www.trafiksayfasi.com platformlarının kullanımı sırasında üye hareketleri
hizmetlerimizin geliştirilmesi adına çerezler aracılığıyla izlenmektedir.
6.3. Www.trafiksayfasi.com tarafından kişisel verileriniz hukuki taahhütleri ve gerekli idari ve
teknik tedbirleri alınmış olarak, izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari nitelikte olan ve izin
vermenizle bağlantılı olmaksızın ticari nitelikte olmayan iletilerin gönderilmesi ve ancak herhangi
bir fiziksel ürünü satın almanız halinde size tedarik edebilmemiz amacıyla ortağımız olan
kargo şirketlerine aktarılabilecektir. Aksi halde www.trafiksayfasi.com , ABONE bilgilerini
üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.
6.4. www.trafiksayfasi.com , ABONE’nin kişisel verilerini sadece 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nda belirtildiği üzere;
6.4.a. İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
6.4.b. Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
6.4.c. Www.trafiksayfasi.com 'in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu
olması
6.4.d. ABONE’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla Www.trafiksayfasi.com'in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması
6.4.e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hallerinde işleyecektir.
6.5. ABONE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu
hakları kullanabilmek için ilgili talebini belirterek iadeli taahhütlü posta, noter aracılığıyla veya
şahsen teslim yollarıyla 48 Redpath Close Leicester LE4 6DZ England United
Kingdom adresine gönderimde bulunarak veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı
olan "güvenli elektronik imza" veya kayıtlı elektronik posta ile veya mobil imza ile
imzalayarak trafiksayfasi@gmail.com e-posta adresine ulaşarak kişisel verilerinin; a) İşlenip
işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) İşlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Eksik veya yanlış işlenmişse
düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini
veya yok edilmesini isteme, f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri
uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz
edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına
sahipsiniz.
6.6. ABONE, Www.trafiksayfasi.com 'in aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini beyan,
kabul ve taahhüt eder.
MADDE 7 – CAYMA HAKKI
ALICI / ABONE’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren aldığı hizmeti reddederek
sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin trafiksayfasi@gmail.com e-posta
adresine e-posta ile Www.trafiksayfasi.com'e ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir.
Cayma bildirimi aşağıdaki adrese iletilebilir.
Cayma Bildirimi
E- Posta : trafiksayfasi@gmail.com
MADDE 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ
www.trafiksayfasi.com, ABONE’nin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı,
hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme
konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda
bulunmaksızın ABONE’nin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilir. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden
dolayı www.trafiksayfasi.com’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair
talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
ABONE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her
yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya
ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine yapabilir.
MADDE 10 – YÜRÜRLÜK
ABONE’nin, abonelik kaydı yapması, işbu abonelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri
okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ABONE’nin abone olması anında
elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası
elektronik formatta ABONE’nin e-posta adresine gönderilmiştir.
İşbu sözleşme abonelik süresinin hitamı, ABONE’nin aboneliğini iptal etmesi
veya Www.trafiksayfasi.com tarafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte
kalacaktır.